top of page
Stationary photo
347431114_143510281973268_6264082241558340995_n
347240589_2423719674501520_8415161963009318624_n
347382920_1478486612891409_4261026175155509380_n
347242154_941860206959117_112436359046691329_n
Screenshot 2023-06-04 124746
Screenshot 2023-06-04 124644
Screenshot 2023-06-04 124707
Screenshot 2023-06-04 124623
Screenshot 2023-06-04 124555
Screenshot 2023-06-04 124255
Screenshot 2023-06-04 124353
Screenshot 2023-06-04 124517
Screenshot 2023-06-04 124330
318155288_2744753915665394_5955293514883515102_n
317625116_2743041289169990_6647156716581338653_n
313970606_2117086801809975_1820521182921575138_n

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560, ข้อ 3 เล่มที่ 134 ตอนที่ 64 ก ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง (ข้อ 21) มีอำนาจบังคับบัญชา กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านสุขภาพของหน่วยบริการในสังกัดและถ่ายโอน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จำนวน 4 แห่ง ถ่ายโอนไป อบจ. จำนวน 1 แห่ง) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 410 คน รวมถึงคลินิกเอกชน และร้านขายยา โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการสร้างระบบสุขภาพชุมชน มีอำนาจหน้าที่และพันธกิจ ดังนี้ 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ 3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Get in Touch
320396649_907778237070000_5164378226576036885_n.jpg
S__10321931.jpg

S__10321933.jpg

319316747_752839522871229_2181003575356900890_n.jpg

318422215_2745755415565244_8686062586951784322_n.jpg

วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด
ค้นหาวิดีโอ...
เช็กอาการโควิด-19 สำรวจตัวเองว่าติดหรือยัง | workpointTODAY

เช็กอาการโควิด-19 สำรวจตัวเองว่าติดหรือยัง | workpointTODAY

02:40
เล่นวิดีโอ
ไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย l รพ.เวชธานี

ไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย l รพ.เวชธานี

02:43
เล่นวิดีโอ
“คลินิกผู้สูงอายุ” ของขวัญปีใหม่ 2566  ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขมอบให้แก่ประชาชน 

“คลินิกผู้สูงอายุ” ของขวัญปีใหม่ 2566  ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขมอบให้แก่ประชาชน 

02:56
เล่นวิดีโอ

Contact Us

อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

055-862176

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page